Lyrics of 'W strugach deszczu' by Farba

Do you want to know the lyrics of W strugach deszczu by Farba? You're in the right place.

On our website, we have the complete lyrics of the song W strugach deszczu that you were looking for.

W strugach deszczu is a song by Farba whose lyrics have countless searches, so we decided it deserves its place on this website, along with many other song lyrics that internet users want to know.

W strugach deszczu
rozp³ywam siê, usta dr¿¹ i czujê lêk,
po mej twarzy wolno tak
toczy siê kolejna ³za,
w strugach deszczu
moknie te¿ fotografia ta w d³oni mej,
wszystko to co zosta³o mi z tamtych chwil,
te wspomnienia wci¹¿ krêc¹ siê tu,
jak jadowity w¹¿ kusiæ chc¹ znów.

Nie, nie próbuj otwieraæ ust
o nie..nie dam zraniæ siê ju¿,
powiedz kogo ok³amac chcesz,
¿e przesta³eœ ju¿ chcieæ,
nie oszukuj siebie i mnie,
nie oszukuj siebie,
nie oszukuj mnie..

W strugach deszczu
potykam siê o swój w³asny pró¿ny cieñ,
otworzyæ usta chcê i krzyczeæ tak,
by us³ysza³ mnie œwiat,
te wspomnienia wci¹¿ krêc¹ siê tu,
jak jadowity w¹¿ k¹siæ chc¹ znów...
mo¿e tu w ulewie, we mgle zgubiê o Tobie sen,
mo¿e gdzieœ, gdzies tam daleko zostawiê goooooo,
zostawiê go...

Nie, nie próbuj otwieraæ ust
o nie..nie dam zraniæ siê ju¿,
powiedz kogo ok³amac chcesz,
¿e przesta³eœ ju¿ chcieæ,
nie oszukuj siebie i mnie,
nie oszukuj siebie,
nie oszukuj mnie..

There are many reasons to want to know the lyrics of W strugach deszczu by Farba.

The most common reason to want to know the lyrics of W strugach deszczu is that you really like it. Obvious, right?

When we really like a song, as might be your case with W strugach deszczu by Farba, we wish to be able to sing it knowing the lyrics well.

Feel like a star singing the song W strugach deszczu by Farba, even if your audience is just your two cats.

Something that happens more often than we think is that people search for the lyrics of W strugach deszczu because there is some word in the song they don't quite understand and want to make sure of what it says.

On this page, you have at your disposal hundreds of song lyrics, like W strugach deszczu by Farba.